Aké sú obchodné podmienky?

PODMÍNKY PRO INTERNETOVÝ OBCHOD

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky pro internetový obchod (dále jen „PIO“) upravují smluvní vztahy vzniklé z kupních smluv uzavřených mezi Kaplan nábytek s. r. o., Kaplan Furniture Ltd. (cizojazyčná mutace), Kaplan Möbel GmbH (cizojazyčná mutace), Kaplan nábytok s. r. o. (cizojazyčná mutace) (dále jen "Kaplan nábytek s. r. o."), se sídlem Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 130 00, IČ: 29028868, DIČ: CZ29028868, zapsána pod spisovou značkou C 161164 vedenou u Městského soudu v Prazejako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a kupujícím (dále jen "Kupující") - spotřebitelem, který nakupuje zboží nebo využívá služeb nabízených Prodávajícím distančním způsobem, a to přes internetový obchod, který je Prodávajícím provozován na webových stránkách umístněných na internetové adrese www.kaplan-nabytek.cz (dále jen "webové stránky") anebo přes e-mail na objednavky@kaplan-nabytek.cz, info@kaplan-nabytek.cz, dana.kaplanova@kaplan-nabytek.cz, lukas.kaplan@kaplan-nabytek.cz anebo tatiana.maarova@kaplan-nabytek.cz.

Zboží, které Prodávající nabízí distančním způsobem, je dřevěný nábytek (stoly, židle atd.) a příslušenství k němu (prostředky na čištění a údržbu atd.). Veškeré zboží v nabídce není skladové, pokud v jeho popise není uvedeno jinak, ale vyrábí se na základě jednotlivých objednávek odeslaných Kupujícími. Přibližné dodací lhůty jsou na vyžádání sdělené Prodávajícím Kupujícímu e-mailem.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s firmou Kaplan nábytek s. r. o. nebo s ní jinak jedná.

Veškeré kupní smlouvy a smluvní vztahy z nich plynoucí jakož i případné spory jsou uzavírány, resp. řešeny výhradně dle právního řádu České republiky (ČR). Smluvní vztahy Kupujícího s Prodávajícím neupravené těmito PIO se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. (NOZ) ve znění pozdějších předpisů.

Tyto PIO jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách Prodávajícího www.kaplan-nabytek.cz v sekci Vyřízení objednávky anebo budou zaslány v elektronické podobě po žádosti zaslané na e-mail info@kaplan-nabytek.cz. Znění PIO může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek pro internetový obchod.

 

II. Jak uzavřít kupní smlouvu a jaké práva a povinnosti tato smluvním stranám ukládá

1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) mezi Kupujícím a Prodávajícím je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky internetového obchodu. Kupující objedná zboží odesláním závazné objednávky přes webové stránky Prodávajícího anebo na e-mail Prodávajícího objednavky@kaplan-nabytek.czinfo@kaplan-nabytek.cz, dana.kaplanova@kaplan-nabytek.cz, lukas.kaplan@kaplan-nabytek.cz anebo tatiana.maarova@kaplan-nabytek.cz. Po potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím Kupujícímu na Kupujícím určený e-mail vzniká závazná kupní smlouva (dále jen "Kupní smlouva"). V tomto potvrzujícím e-mailu Prodávající uvede informaci o dodací lhůtě platné pro objednané zboží.

Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě výslovné dohody obou smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

2. Při registraci na webových stránkách Prodávajícího a při objednávání zboží přes jeho webové stránky nebo přes e-mail je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, které je povinen při jakékoliv jejich změně bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

Při objednávce je nutno uvést jméno a příjmení Kupujícího, jeho telefonní číslo a adresu, dodací adresu, pokud se neshoduje s adresou Kupujícího, přesnou specifikaci výrobků, počet kusů.

Při objednávání přes webové stránky Prodávajícího má Kupující možnost, před definitivním zasláním objednávky Prodávajícímu, provést podrobnou kontrolu nebo případnou změnu objednávaného zboží vloženého do objednávky kliknutím na logo nákupního košíku nebo popis Moje objednávka vedle něj. Po kliknutí na tlačítko Dokončit objednávku vyplní Kupující všechny požadované identifikační údaje v jednotlivých polích. Následně Kupující objednávku odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Odesláním objednávky se tato pro Kupujícího stává závaznou. Po odeslání objednávky bude její shrnutí automaticky zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce společně s přiloženými PIO a souborem Bezpečnost a ochrana osobních údajů, a to ve formátu pdf. Za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Toto automaticky generované shrnutí objednávky nepředstavuje její potvrzení dle čl. II. odst. 1. těchto PIO. Závazná Kupní smlouva tedy nevzniká zasláním tohoto automaticky generovaného shrnutí objednávky, ale až jejím potvrzením Prodávajícím dle čl. II. odst. 1. těchto PIO.

3. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s PIO, které jsou její nedílnou součástí,  že s nimi souhlasí a přijímá je. Na webových stránkách internetového obchodu Prodávajícího jsou PIO zřetelně dostupné k prostudování. Před odesláním objednávky doporučujeme všem Kupujícím této možnosti využít a detailně se s nimi seznámit.

4. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu dodá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

5. Nákresy, fotografie, váha, barvy moření, barvy RAL, barvy kaleného skla, nanodesek, kovových částí, barvy potahů (dále jen "barvy a provedení"), rozměry zboží a vzhled doplňků (kluzáky, kolečka, prostředky na čištění a údržbu nábytku atd.) uvedené v katalozích, produktových listech a na webových stránkách Prodávajícího jsou pouze informativní, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné. Fyzické vzorníky barev dostupné na veletrzích, v prodejnách Prodávajícího a u jeho zástupců, nebo zaslané na vyžádání Kupujícího mají rovněž indikativní charakter, pokud nejsou označeny jako závazné.

6. Ceny na webových stránkách Prodávajícího jsou uvedené v různých měnách v závislosti na jejich jazykové verzi. V české verzi webových stránek Prodávajícího www.kaplan-nabytek.cz je to měna CZK a ve slovenské, anglické a německé verzi webových stránek Prodávajícího www.kaplan-nabytek.cz/sk/, www.kaplan-nabytek.cz/en/, www.kaplan-nabytek.cz/de/ je to měna EUR.

Ceny jsou na webových stránkách uvedené včetně DPH. Při prodeji zboží, jehož plnění nastává v ČR nebo v členské zemi EU mimo Slovenské republiky (SR), je v ceně započtena česká DPH ve výši 21 %. U plnění do SR je v ceně započtena DPH ve výši 20 %.

7. Objednávky přijímáme buď e-mailem anebo přes webové stránky Prodávajícího v provozní době Prodávajícího uvedené na jeho webových stránkách, mimo státních svátků a dnů, kdy je celozávodní dovolená, jejíž datum je uvedeno na webových stránkách Prodávajícího. případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby. Objednávky ani změny v objednávkách přes telefon nevyřizujeme.

 

III. Jak se stanovuje dodací lhůta, jaký je způsob a cena dodání a co je to neodebrání zboží

1. Dodací lhůta je stanovena Prodávajícím v e-mailu, kterým potvrzuje Kupujícímu objednávku. Dodací lhůta je splněna dnem dodání Kupujícímu na uvedenou dodací adresu, nebo dnem připravení zboží k převzetí Kupujícím.

Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které se nedají Prodávajícím ovlivnit. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů Prodávajícího. V tomto případě nelze uplatnit žádné finanční nároky z důvodu prodlení vůči Prodávajícímu. Přímé škody vzniklé z důvodu prodlení dodání zboží, zaviněného Prodávajícím, lze uplatnit pouze do výše hodnoty zboží v prodlení.

2. Způsob dodání a celková kupní cena objednávky jsou stanoveny v potvrzení objednávky, které Prodávající Kupujícímu pošle e-mailem na jím v objednávce určenou e-mailovou adresu. Celková kupní cena v sobě zahrnuje cenu objednaného zboží a cenu dodání stanovenou dle platné cenové tarifikace, která je uvedena na webových stránkách Prodávajícího. Prodávající nabízí dva způsoby dodání objednaného zboží: dodání vlastní dopravou Prodávajícího anebo osobní odběr. V případě objednaného doplňkového příslušenství lze volit také odeslání prostřednictvím přepravní služby. Cena za přepravní služby této společnosti se přičítá k ceně zboží dle její platného ceníku uvedeného na jejich webových stránkách.

3. V případě dodávání zboží vlastní dopravou Prodávajícího je Kupující předem, nejpozději 2 dny před dodáním, telefonicky anebo e-mailem informován o tom, jaké je datum a přibližný čas dodání. V případě, že má Kupující potvrzenou dopravu objednaného zboží Prodávajícím zdarma, je tato podmíněna akceptací navrhovaného data a času dodání, které mu Prodávající nejpozději 2 dny před dodáním oznámí. Délka časového intervalu, v jakém je zboží dodáváno, se pohybuje v rozmezí 2-3 hodin.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud Kupující objednané zboží nepřevezme do 21 dnů od uplynutí dodací lhůty uvedené v potvrzení objednávky, případně od doby, kdy byla Kupujícímu Prodávajícím doručena výzva k odběru nebo oznámení o datu plánovaného dodání zboží (dále jen "Neodebrané zboží"), může Prodávající od Kupní smlouvy odstoupit a toto zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak v důsledku takové skutečnosti nevznikají žádné nároky na náhradu škody. Písemné oznámení o odstoupení musí být doručeno Kupujícímu. Po odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího v důsledku Neodebraného zboží má Prodávající nárok na náhradu způsobené škody a je oprávněn fakturovat Kupujícímu paušalizovanou náhradu ve výši 50 % celkové kupní ceny objednaného zboží, tj. ve výši přijaté zálohy nebo proti jinému obdrženému plnění od Kupujícího za Neodebrané zboží.

 

IV. Jaké jsou platební podmínky při Kupních smlouvách uzavřených distančním způsobem

1. Po uzavření Kupní smlouvy distančním způsobem je od Kupujícího požadována záloha ve výši 50 % celkové kupní ceny objednávky. Lze sjednat také úhradu celkové kupní ceny objednávky předem. V případě neuhrazení požadované zálohy do 14 dnů od vystavení zálohové faktury, (nebo do data splatnosti uvedeném v zálohové faktuře) bude příslušná objednávka po předchozím upozornění Prodávajícím na e-mail uvedený Kupujícím v objednávce automaticky zrušena. Odsouhlasená dodací lhůta uvedená v potvrzení objednávky, které Prodávající odeslal Kupujícímu na e-mail, se počítá od okamžiku připsání úhrady plné sumy zálohové faktury na bankovní účet Prodávajícího.

Doplatek zbylé částky celkové kupní ceny objednávky je standardně v hotovosti při dodání zboží na základě Prodávajícím vystavené konečné faktury a stvrzenky anebo před převzetím plnění na bankovní účet Prodávajícího na základě jím vystavené konečné faktury.

 

V. Jak může spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo při nákupu a uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím distančním způsobem, v souladu s ustanovením § 1829 NOZ odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo lze využít, pouze pokud je Kupující spotřebitelem.

2. V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) NOZ tímto Prodávající poskytuje poučení spotřebitelům o právu odstoupit od smlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. pro případ uzavření Kupní smlouvy prostředky komunikace na dálku:

2.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

2.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni dodání zboží, tj. ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

2.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na adresu: Kaplan nábytek s.r.o., provozovna Orličky, 561 55 Orličky 116 nebo info@kaplan-nabytek.cz). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

2.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

3. Důsledky odstoupení od smlouvy

3.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený), až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak, a to telefonickou nebo e-mailovou komunikací. V případě proplácení plateb Kupujícímu v hotovosti může Prodávající požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající odmítnout proplacení peněžních prostředků touto formou.

3.2.

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte Prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Vzorový formulář oznámení o odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Kaplan nábytek s. r. o., provozovna Orličky, 561 55 Orličky 116, fax./tel.: (+420) 465 649 232, e-mail: info@kaplan-nabytek.cz

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení kupujícího

- Adresa kupujícího

- Důvod odstoupení od smlouvy (není podmínkou)

- Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

 (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

4. Pro zdárné, bezproblémové a co nejrychlejší vyřízení odstoupení od Kupní smlouvy žádá Prodávající Kupujícího o dodržení následujícího postupu: a) Kontaktujte nás s žádostí o odstoupení od Kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a převzetí zboží. Po kontrole Vás vyzveme k písemné žádosti o odstoupení od smlouvy a o zaslání zboží zpět. b) Vyplněné Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy společně s kopií objednávky zašlete poštou doporučeně na adresu provozovny Prodávajícího Kaplan nábytek s. r. o., Orličky 116, 561 55 Orličky či e-mailem na adresu info@kaplan-nabytek.cz. Prodávající neprodleně písemnou formou potvrdí spotřebiteli přijetí Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy. c) Samotné zboží doručte na adresu provozovny Prodávajícího Kaplan nábytek s. r. o., Orličky 116, 561 55 Orličky. Zboží musí být kompletní (včetně všech dokladů, veškerého příslušenství a návodů atd.), čisté, nepoškozené a zabaleno, nejlépe v originálním obalu, tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Vrácené zboží zpět nezasílejte na dobírku (takové zboží nebude převzato).

Prodávající má možnost uplatnit své právo na odstoupení od Kupní smlouvy také částečně. V takovém případě se použijí výše uvedená ustanovení přiměřeně.

5. V souladu s ustanovením § 1837 NOZ odstoupit od Kupní smlouvy nelze v těchto případech: a) je-li zboží objednáno a dodáno na zakázku, tj. bylo upraveno a objednáno podle individuálního přání Kupujícího nebo pro jeho osobu; příkladem by mohl být výrobek s mořením odlišným od standardního vzorníku moření, ve dřevině, která není ve standardní nabídce, s vlastnostmi, které běžně nabízené zboží nemá, popřípadě jiná zakázková výroba. Ve výše uvedených případech jde o případy, kdy již není možné od smlouvy bez udání důvodu odstoupit. b) odstoupení od Kupní smlouvy nelze akceptovat také v případě nesplnění některé z výše uvedených obchodních podmínek.

 

VI. Kdy přechází vlastnické právo a nebezpečí vzniku škody na Kupujícího

1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží. To přechází na Kupujícího teprve zaplacením celkové kupní ceny dle Kupní smlouvy. Úhrada se má za uskutečněnou připsáním částky na účet Prodávajícího anebo převzetím částky Prodávajícím v hotovosti.

2. Nebezpečí a odpovědnost za škody na zboží přecházejí na Kupujícího při jeho převzetí Kupujícím. V případě, že Kupující zboží nepřevezme, ačkoliv mu Prodávající umožnil se zbožím nakládat, přechází nebezpečí a odpovědnost za škody na zboží na Kupujícího v okamžiku, kdy mu Prodávající se zbožím umožnil nakládat. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit celkovou kupní cenu.

3. Prodávající Kupujícímu odevzdá objednané zboží a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží v souladu s Kupní smlouvou. Kupující obdrží od Prodávajícího také návod Jak ošetřovat a používat nábytek od nás a případně další návody (k rozkládání, montáži apod.) (dále jen "Návody"), které se ke zboží vztahují. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží Kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu tuto skutečnost oznámí.

 

VII. Reklamace: V jakém rozsahu a jak dlouho má Kupující právo z vadného plnění

1. U veškerých dodávek musí Kupující bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost a počet dodaných položek, jejich úplnost, provedení a případné viditelné poškození vzniklé přepravou nebo jinak. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny Prodávajícím, jinak nebudou uznány.

2. Nároky Kupujícího z vad zboží vyplývají z příslušných ustanovení NOZ. Za účelem bezproblémového řešení přijímá Prodávající reklamace pouze písemně (e-mailem nebo dopisem).

3. Kupující a všichni uživatelé zboží Prodávajícího jsou povinni důsledně dodržovat veškeré pokyny uvedené v Návodech (pravidla instalace, ošetřování a užívání výrobků atd.), které Kupující obdržel se zbožím, jinak Kupující ztrácí nároky z reklamací vad zboží. Tyto Návody za účelem zlepšování našich služeb pravidelně aktualizujeme. Aktuální platné verze Návodů jsou dostupné na webových stránkách www.kaplan-nabytek.cz anebo je možné je Kupujícímu zaslat na vyžádání e-mailem. V případě dalšího prodeje zboží je Kupující povinen obdržené Návody předat dalšímu Kupujícímu, zejména konečnému zákazníkovi (spotřebiteli).

4. Odpovědnost za vady nevzniká a ani o vady kryté zárukou za jakost se nejedná v případě, kdy zboží: (a) bylo prokazatelně použito v rozporu s jakýmkoliv z Prodávajícím dodaných Návodů; anebo (b) bylo použito nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem anebo v rozporu s účelem, ke kterému je určeno; anebo (c) bylo následně svévolně upraveno, změněno, doplněno či spojeno s jinými předměty nedodanými Prodávajícím. Důvodem k reklamaci rovněž nejsou odchylky v rozměrech a barevných odstínech způsobené zejména přírodním charakterem použitých materiálů, které jsou podrobněji popsány v návodu Jak ošetřovat a používat nábytek od nás. Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

5. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně Kupujícího se má za to, že za vadu odpovídá Prodávající, který je povinen vadu odstranit.

6. V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1) písm. j) NOZ lze spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řešit mimosoudní cestou. Kupující se může obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce anebo může spor řešit prostřednictvím webové platformy ODR na to určené na www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na www.coi.cz/informace-o-adr/.

Než by Kupující přistoupil k mimosoudnímu řešení sporu, společnost Kaplan nábytek s. r. o. mu doporučuje nejdříve kontaktovat přímo ji, aby nastalá situace byla vyřešena k jeho plné spokojenosti. Kontakt na Prodávajícího je uveden na www.kaplan-nabytek.cz/kontakt/.

 

VIII. Jaké právo rozhoduje o vztazích mezi Prodávajícím a Kupujícím

1. Rozhodujícím právem pro veškeré vztahy a případné spory je právo České republiky. Ty budou řešeny příslušnými českými soudy. Prodávající má však právo dožadovat se svých nároků v sídle či v místě bydliště Kupujícího.

2. Práva a povinnosti odchylné od těchto PIO je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto PIO.

3. Pokud se některé ustanovení těchto PIO dostane do rozporu s NOZ, platí příslušná úprava NOZ, ostatní články PIO však zůstávají nedotčeny.

4. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno.

 

IX. Jak je zaručena bezpečnost a ochrana osobních údajů, se kterými Prodávající nakládá

Kaplan nábytek s. r. o. dbá na ochranu soukromí svých zákazníků. Při práci s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném a účinném znění a Obecným nařízením Evropské unie na ochranu osobních údajů 2016/679 (neboli GDPR). Podmínky upravující zpracování a nakládaní s osobními údaji Prodávajícím a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Kupující při objednávce tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy v souboru Bezpečnost a ochrana osobních údajů, který je dostupný k prostudování na stránkách internetového obchodu Prodávajícího v sekci Vyřízení objednávky a je nedílnou součástí Kupní smlouvy stejně jako PIO. Je nutné, aby se Kupující s obsahem tohoto dokumentu seznámil, než svou objednávku přes webové stránky Prodávajícího odešle.

 

X. Závěrečná ustanovení a platnost podmínek

1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí Kupující sám.

2. Kupující bere na vědomí, že mu koupí zboží nebo služeb od Prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log Kaplan nábytek s. r. o., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící rozhraní webových stránek Prodávajícího (včetně popisů, fotografií a videí nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem Prodávajícího. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu Prodávajícího.

3. Podáním objednávky prostřednictvím internetového obchodu Kupující potvrzuje, že se s obsahem PIO seznámil, souhlasí s nimi a přijímá je.

4. Tyto PIO včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2018 a ruší předchozí znění PIO včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v provozovně firmy Kaplan nábytek s. r. o. na adrese Orličky 116, 561 55 Orličky nebo v elektronické formě na www.kaplan-nabytek.cz.

5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Naša webová stránka používa cookies

Pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti našej stránky využívame súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky pre zefektívnenie užívateľského zážitku používať.

Podľa zákona môžeme tie cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky, ukladať na Vašom zariadení. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme Váš súhlas.

Viac informácií o dobe uchovávania údajov a ich využití sa dočítate v našom Vyhlásení o bezpečnosti a ochrane osobných údajov.

×